Opłata skarbowa

UWAGA ! 

W myśl znowelizowanej ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1282). Zapłaty należnej opłaty skarbowej nie będzie można dokonać przy użyciu znaków tej opłaty, lecz wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Informujemy , iż wpłat można można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym). 

Numer rachunku 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000 lub gotówką we wszystkich placówkach BANKU PEKAO S.A. (bez dodatkowych opłat) i we wszystkich kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty (przelew) należnej opłaty skarbowej winno się załączyć do wniosku.

 

Ponadto informuje się że Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta nie przyjmuje wpłat z tytułu opłaty skarbowej w kasie tutejszego Urzędu.

 

 

OPŁATA SKARBOWA od 1 stycznia 2007

 

Załącznik do ustawy z dnia 16.11.2006r. (Dz.U. z 2012r., poz. 1282)

 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – wyciąg

 

CZĘŚĆ

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

I Dokonanie czynności urzędowej

   

16.

Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

170 zł

 

 

17.

Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego

30 zł

 

 

23.

Wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej

15 zł

 

53.

Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł

1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym

II. Wydanie zaświadczenia

   

4.

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej zaczętej stronicy

5 zł

poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

8.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza

21 zł

 

11.

Zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

160 zł

 

17.

Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje

21 zł

 

18.

Zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspolnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

20 zł

 

19.

Zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony

21 zł

 

21.

Pozostałe zaświadczenia

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym, …

6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym

IV Złożenie dokumentu

   
 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17 zł

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów

2) w sprawach:

a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia

3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy*

 

USTAWA - wyciąg

 

Art. 6.

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 7.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budżetowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

Art. 8.

1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu obowiązku zapłaty tej opłaty od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji).

Art. 11.

1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

Rozporządzenie – wyciąg

 

§ 4. 1. Składający wniosek lub dokument albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadkach, w których wniosek, dokument lub zgłoszenie składane są w formie dokumentu elektronicznego.

3. Na Żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub dokumentu, potwierdzonej pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja taka powinna być dokonana także na wniosku, zgłoszeniu lub dokumencie, z zastrzeżeniem, Że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub dokumentu, należy określić datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który wpłaty dokonano.

§ 5. Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej określa wysokość i datę wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta).

 

 

§ 6. Adnotację potwierdzającą zapłatę opłaty skarbowej od czynności urzędowej , w wyniku dokonania której zostanie wydany dokument, od zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) zamieszcza się na wydawanym dokumencie.

§ 7. 1. Jeżeli czynność urzędowa, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) nie podlegają opłacie skarbowej lub są od niej zwolnione na wydawanym dokumencie zamieszcza się adnotację ze wskazaniem podstawy prawnej wyłączenia lub zwolnienia…

 

 

Jesteś tutaj: Strona główna